ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿಮ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್

 

* ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಿ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಜಿ. ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ಕಾಗಿ Medical equipments ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ design, supply, Installation and commissioning of LMO tank 20KL ಅಳವಡಿಸಲು ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ Chemicals, Reagent kits, Glassware and Disc ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* 20 KL ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ HIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ.

* ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ Surgical Instrumentಗಳ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಿ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ HUMAN MILK BANK ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು  ಮರುಟೆಂಡರ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಯೊಗಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಿ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು  ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  Chemicals and Reagents kits, Glassware and Disc ಇ-ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೂಚರ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಅಲ್ಪಾವಧಿ   ಮರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ `ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಸೇವೆಗಳು

* ಅಲ್ಪಾವಧಿ  ಮರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಗ್ರೂಫ್ `ಡಿ’ 

* ಅಲ್ಪಾವಧಿ  ಮರು-ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು

* ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ  ಸಾಲಿಗೆ  ಹಾಸನ  ವೈದ್ಯಕೀಯ  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ  ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಅಧೀನದಲ್ಲಿ  ಬರುವ  ಇತರೆ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ  ಸಾಲಿಗೆ  ಹಾಸನ  ವೈದ್ಯಕೀಯ  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ  ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಅಧೀನದಲ್ಲಿ  ಬರುವ  ಇತರೆ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ  ಗ್ರೂಫ್ ‘ಡಿ’ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ  ಸಾಲಿಗೆ  ಹಾಸನ  ವೈದ್ಯಕೀಯ  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ  ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಅಧೀನದಲ್ಲಿ  ಬರುವ  ಇತರೆ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ  ಸ್ವಚ್ಛತಾ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ  ಪಡೆಯುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* 2021-22ನೇ ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪತ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ  ಇ-ಟೆಂಡರ್   ಅನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್   ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ. Ultrasound machine and Surgical Instruments

ಡ್ರಗ್ಸ್-ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ - 20-21 ವರ್ಷದ ಹಿಮ್ಸ್- ಹಾಸನ್

20-21 ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್

* HIMS-TECHING HOSPITAL-HASSAN ಗಾಗಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ -07-09-2020

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು   ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು   ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಫ್’ಡಿ’  ಅಟೆಂಡರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು  ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಹಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನುಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

* ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-06-2022 01:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080