ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

೧.            ವಿಭಾಗದಪರಿಚಯ:

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಗುಣಮಟ್ಟದಶಿಕ್ಷಣನೀಡಲುಹಾಗೂರೋಗಿಗಳಿಗೆಉನ್ನತಮಟ್ಟದಸೇವೆಗಳನ್ನುನೀಡಲುಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದುಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯಸಂಶೋಧನೆಗೆಒತ್ತುಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲನೇವರ್ಷದವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯಮತ್ತುಶುಶ್ರೂಷಕವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತçವನ್ನುಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಮಾನವದೇಹದಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಆಗುವರಾಸಾಯನಿಕಕ್ರಿಯೆಗಳಬಗ್ಗೆಹಾಗೂರೋಗಗಳಲ್ಲಿಜರುಗುವರಾಸಾಯನಿಕಬದಲಾವಣೆಬಗ್ಗೆತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಬೋಧನಾತರಗತಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತರಗತಿ, ಸೆಮಿನಾರ್, ಗುಂಪುಚರ್ಚೆ, ಸಂಯೋಜಿತಬೋಧನಾತರಗತಿಗಳುಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಮೂಲಕವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಶೈಕ್ಷಣಿಕಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನುಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತವೈದ್ಯಕೀಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾಸೇವೆಗಳುರೋಗವನ್ನುಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲುವೈದ್ಯರಿಗೆನೆರವಾಗುವಲ್ಲಿಬಹಳಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ಸೇವೆಗಳುಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಪಡೆದಿವೆ.ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತವಿಭಾಗಆಸ್ಪತ್ರೆಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸೇವೆಗಳನ್ನುಅಹೋರಾತ್ರಿನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆರೋಗಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿರೋಗಿಗಳನ್ನುಉಪಚರಿಸಲುಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಸಂಶೋಧನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳುಅವಿಭಾಜ್ಯಅಂಗವಾಗಿದ್ದುವಿಭಾಗದಬೋಧಕಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಸಂಶೋಧನಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಪಾಲ್ಗೊಂಡುಇದುವರೆಗೆಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಸಂಶೋಧನಾಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನುರಾಷ್ಟಿಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟಿಯವೈಜ್ಞಾನಿಕನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗವುಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಸಂಶೋಧನಾಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ, ನಿರೂಪಣಾಕೊಠಡಿಹಾಗೂಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದನವೀನಮಾದರಿಯರಕ್ತಪರೀಕ್ಷಾಯಂತ್ರಗಳುಹಾಗುಇತರೆಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದುಇವುಗಳಿಂದರೋಗಿಗಳರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿನೀಡುವವರದಿಗಳಿಂದವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆರೋಗಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೨.            ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಲಭ್ಯಸೇವೆಗಳು :

ಕಾಲೇಜುವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:

 • ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಪ್ಯಾರ-ಮೆಡಿಕಲ್ಮತ್ತುನರ್ಸಿಂಗ್ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಶಿಕ್ಷಣಹಾಗೂತರಬೇತಿ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ:

 • ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗಾಯದಲ್ಲಿಡಯೋಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸರ್ವಿಸ್‌ಗಳು೨೪ಘಂಟೆಗಳಕಾಲರೋಗಿಗಳಿಗೆಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗಾಯದಲ್ಲಿಲಭ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:

 • ಬ್ಲಡ್ಶುಗರ್: ಎಫ್‌ಬಿಎಸ್, ಪಿಪಿಬಿಎಸ್ , ಆರ್ಬಿಎಸ್, ಜಿಸಿಟಿ /ಜಿಟಿಟಿ, ಹೆಚ್‌ಬಿಎಒನ್‌ಸಿ
 • ಲಿಪಿಡ್ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟಾಲ್ , ಎಚ್‌ಡಿಲ್ಕೊಲೆಸ್ಟಾಲ್, ಎಲ್‌ಡಿಲ್ಕೊಲೆಸ್ಟಾಲ್, ಟ್ರೆಗ್ಲಿಸಿರೈಡ್ಸ್, ವಿಎಲ್‌ಡಿಎಲ್
 • ಕಿಡ್ನಿಪ್ರೊಫೈಲ್: ಯೂರಿಯಾ, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್
 • ಲಿವರ್ಫಂಕ್ಷನ್ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಟೋಟಲ್ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಇನ್‌ಡೈರೆಕ್ಟ್ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಟೋಟಲ್ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆಲ್‌ಬುಮಿನ್, ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್, ಎ.ಎಲ್.ಪಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ , ಎಸ್.ಜಿಒಟಿ
 • ಸೀರಮ್ಎಲ್ಕೆಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್: ಸೋಡಿಯಮ್ , ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್
 • ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು : ಎಫ್ಎಸ್ಹಚ್ ಎಲ್ಹಚ್ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ , ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್, ಪಿಟಿಹೆಚ್, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್
 • ವಿಟಮಿನ್ಗಳು: ವಿಟಮಿನ್ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ಬಿ-೧೨, ಫೋಲಿಕ್ಆಸಿಡ್.
 • ಇತರೆ: ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಯೂರಿಕ್ಆಸಿಡ್, ಕೋಲಿನೆಸ್ಟರೇಸ್, ಟೋಟಲ್ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಮ್, ಜಿಜಿಟಿ, ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್, ಎಲ್ಡಿಹೆಚ್,
 • ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿತಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಕೆಎಮ್ಬಿ, ಸಿಕೆಟೋಟಲ್, ಹೆಚ್ಎಸ್ಟ್ರೋಪೋನಿನ್,
 • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಪತ್ತೆಪರೀಕ್ಷೆ: ಎಎಫ್ಪಿ, ಬಿಟಾಹೆಚ್ಸಿಜಿ, ಸಿಇಎ, ಸಿಎ. ೧೯-೯, ಟೋಟಲ್ಪಿಎಸ್ಎ, ಸಿಎ. ೧೨೫
 • ಔಷಧಪ್ರಮಾಣಪತ್ತೆ: ಲಿಥಿಯಮ್, ವ್ಯಾಲ್‌ಪ್ರೋಯಿಕ್‌ಆಸಿಡ್
 • ಇತರೆದ್ರವಪರೀಕ್ಷೆಅಸೈಟಿಕ್/ಪ್ಲೂರಲ್/ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್: ಶುಗರ್, ಪ್ರೋಟಿನ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೋಟೀನ್
 • ಕೋವಿಡ್ರೋಗಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಡಿ-ಡೈಮರ್, ಪ್ರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್, ಐಎಲ್೬, ಕೋವಿಡ್-೨ಐಜಿಜಿ, ಬಿಎನ್‌ಪಿ, ಸೀರಮ್ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್, ಹೆಚ್‌ಎಸ್ಸಿಆರ್‌ಪಿ                                
 • ಐರನ್ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಫೆರಿಟಿನ್ , ಟಿಐಬಿಸಿ,
 • ಥೈರಾಯಿಢ್ಸಂಬಂಧಿತಪರೀಕ್ಷೆ: ಟಿ೩, ಟಿ೪, ಟಿಎಸ್ಹೆಚ್
 • ಮೆದೋಜೀರಕಾಂಗಪರೀಕ್ಷೆ : ಸೀರಮ್ಅಮೈಲೇಸ್, ಲೈಪೇಸ್,          
 • ಯೂರಿನ್: ೨೪ಗಂಟೆಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, ಆಲ್ಬ್/ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ರೆಶ್ಯೋ, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೈಕ್ರೋಆಲ್ಬುಮಿನ್,

 

೩.            ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ಕ್ರಸಂ               

ಹೆಸರುಗಳು               

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಪದನಾಮ

೧            

ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್. ಬಿ.ಜಿ

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್, ಎಮ್.ಡಿ.               

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು&ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಡಾ. ಕಾಂತಯ್ಯ.                       

ಎಮ್ಎಸ್.ಸಿ. ಪಿಹೆಚ್,ಡಿಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟಿ

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

೩            

ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮರಾಜಉಡುಪ. ಟಿ.

ಎಂ.ಎಸ್‌ಸಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

೪            

ಡಾ. ಸ್ವಪ್ನ. ಜಿ.ಎನ್.

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್, ಎಮ್.ಡಿ.               

ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

೫            

ಡಾ. ಸುಮ.ಹೆಚ್.ಕೆ

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್

ಬೋಧಕರು

೬            

ಶ್ರೀಮತಿಚಂದನ

ಎಂ.ಎಸ್‌ಸಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟಿ

ಬೋಧಕರು

ಬೋಧಕೇತರಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ಕ್ರಸಂ

ಹೆಸರುಗಳು               

ಪದನಾಮ

ಶ್ರೀಮತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಕುಮರೇಶಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೨            

ಶ್ರೀಗಿರೀಶ್.ಬಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೩            

ಶ್ರೀಮತಿನಿರ್ಮಲ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

೪            

ಶ್ರೀರಾಜಶೇಖರ.  

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾಸಹಾಯಕರು

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಪ್ರಯೋಗಾಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

ಕ್ರಸಂ

ಹೆಸರುಗಳು

ಪದನಾಮ

೧            

ಶ್ರೀಶಿವಕುಮಾರ್.ಬಿ.ವಿ.       

ಹಿರಿಯಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀಮತಿಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೩            

ಶ್ರೀಮತಿಹೆಲನ್               

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೪            

ಶ್ರೀಮತಿಇಟ್ಟಿಗುಡಿನಿರ್ಮಲ               

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೫            

ಶ್ರೀಸಂತೋಷ್ಕೆರಾಥೋಡ್       

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

೬            

ಶ್ರೀಮತಿಶಶಿಕಲಾ           

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ

 

                               

ಸಂಶೋಧನಾಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

೧.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ಜಿ, ಡಾ.ದೀಪಕ್ಪಿ.ಆರೋಗ್ಯವಂತವ್ಯಕ್ತಿಗಳಬಾಡಿಮಾಸ್ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಮತ್ತುರಕ್ತದಗ್ಲುಕೋಸ್ಅಂಶಗಳನಡುವಿನಸಂಬOಧದಅಧ್ಯಯನ. ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಅಂಡ್ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ರಿಸರ್ಚ್೨೦೧೦; ೪:೩೪೨೧- ೪.

೨.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ್ಬಿಎಮ್ ,ಡಾ. ಆಲಿಯಾನುಸ್ರತ್, ಡಾ.ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿಕೆಎಸ್.ಸಾಲ್ಬುಟಮಾಲ್ಔಷಧಿಯನ್ನುನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಶನ್ಮೂಲಕನೀಡುವಾಗರಕ್ತದಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಬದಲಾವಣೆಯಅಧ್ಯಯನ.ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಅಂಡ್ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ರಿಸರ್ಚ್೨೦೧೦;೪:೩೪೬೦-೪.

೩.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ಜಿ.ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದಸಕ್ಕರೆಕಾಯಿಲೆಯಾವವಯಸ್ಸಿಗೆಬಂದೀತು?ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಫಿಜಿಶಿಯನ್ಜರ್ನಲ್೨೦೧೧;೩(೧):೪೦೩-೬

೪.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ಜಿ.ಸಕ್ಕರೆಕಾಯಿಲೆರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿರೋಗದಹಾಗೂಸ್ವಯಂಆರೈಕೆಯಅರಿವುಮನೋಭಾವಹಾಗೂಆಚರಣೆಯಅಧ್ಯಯನ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ಫಿಜಿಶಿಯನ್ಜರ್ನಲ್೨೦೧೨;೪(೩):೫೫೧-೪.

೫.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾನವೀನ್ಕುಮಾರ್ಜಿ.ಹೆಚ್.ಅಧಿಕರಕ್ತದೊತ್ತಡಹಾಗೂರಕ್ತದಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಡುವಿನಸಂಬAಧದಅಧ್ಯಯನ.ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಅಂಡ್ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್.೨೦೧೪; ೫ (೨) : (ಃ) ೬೧ – ೬೬

೬.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಭಾಸ್ಕರಕೆ, ಡಾನವೀನ್ಕುಮಾರ್ಜಿ.ಹೆಚ್.ಯೂರಿಕ್ಆಸಿಡ್ಹಾಗೂಅಧಿಕರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಯೂರಿಕ್ಆಸಿಡ್ಕೀಲುಗಳಿಗಿಂತಹೆಚ್ಚಾಗಿಹೃದಯವನ್ನುಬಾಧಿಸುವುದೇ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ರಿಸರ್ಚ್&ಹೆಲ್ತ್ಸೈನ್ಸಸ್.೨೦೧೪;೩(೧):೧೦೪-೧೦೯

೭.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಭಾಸ್ಕರಕೆ,  ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಬೋಧನಾಸಾಧನಗಳಸೂಕ್ತಉಪಯೋಗ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದೃಷ್ಟಿಕೋನದಅಧ್ಯಯನ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಬೇಸಿಕ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್.೨೦೧೪;೧(೫):೬೫-೮

೮.            ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿಕೆಎಸ್.ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಪಠ್ಯಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಬೋಧನಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ವಿವಿಧದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಅಧ್ಯಯನ. ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್೨೦೧೪;೩(೨):೪೬-೯

೯.            ಡಾ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿಕೆಎಸ್, ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ,  ಡಾ. ವರ್ಷಾಮೋಹನ್.ಸ್ಥೂಲಕಾಯರಲ್ಲಿಹೃದಯಸಂಬAಧಿಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನುಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿರಕ್ತದಲ್ಲಿನಕೊಬ್ಬಿನಅಂಶಗಳಅನುಪಾತದಉಪಯುಕ್ತತೆ.ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್೨೦೧೫; ೪(೧): ೬-೯.

೧೦.         ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾಸೈಯದ್ಜಾವಿದ್.ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕಲಿಕೆಬಹುವಿಭಾಗಿಯಸಂಯೋಜನೆಗೆಇದುಸಕಾಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ರಿಸರ್ಚ್&ಹೆಲ್ತ್ಸೈನ್ಸಸ್.೨೦೧೫;೪(೧):೮೪-೮೯

೧೧.         ಡಾಚನ್ನವೀರಪ್ಪಪಿಕೆ, ಡಾಸಿದ್ದರಾಮ್ಎಸ್ಎಂ, ಡಾಹಾಲೇಶ್ಬಿಆರ್, ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾಜಯಶ್ರೀಎನ್.ಹಿಮ್ಸ್ಡಾಟ್ಸ್ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಚಿಕಿತ್ಸೆಯಪರಿಣಾಮದಅಧ್ಯಯನ.ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಬಯಾಲಜಿಅಂಡ್ಮೆಡಿಕಲ್ರಿಸರ್ಚ್೨೦೧೧; ೨(೨): ೪೮೭- ೯.

೧೨.         ಡಾಹಾಲೇಶ್ಬಿಆರ್, ಡಾಚನ್ನವೀರಪ್ಪಪಿಕೆ, ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾಜಯಶ್ರೀಎನ್.ಮೆದುಳಿನರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿರಕ್ತದಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಚಿಕಿತ್ಸೆಹಾಗೂಪರಿಣಾಮಗಳಅಧ್ಯಯನ.ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಅಂಡ್ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ರಿಸರ್ಚ್೨೦೧೧; ೫(೩):೪೪೩ – ೭.

೧೩.         ಡಾಚನ್ನವೀರಪ್ಪಪಿಕೆ, ಡಾಹಾಲೇಶ್ಬಿಆರ್, ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾಜಯಶ್ರೀಎನ್.ಹಿಮ್ಸ್ಐಸಿಟಿಸಿಕೇಂದ್ರದರೋಗಿಗಳಸೋಶಿಯೊಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ಅಧ್ಯಯನ.ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಅಂಡ್ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ರಿಸರ್ಚ್೨೦೧೧; ೫(೩): ೪೩೦-೩.

೧೪.         ಡಾ. ಕಾಂತಯ್ಯ, ಡಾ.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಕೆ.ಎಸ್.ಮತ್ತುಆಕಾಶ್.ಎಸ್.ಹೆಪಟೋಮಪ್ರೇರಿತಇಲಿಗಳಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಸಾರದಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನವಿರೋದಕಪರಿಣಾಮಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಬಯೋಅಸ್ಸೆ೨೦೧೩,೦೨(೧೦) ೧೨೯೩-೯೮.

೧೫.         ಡಾ.ಕಾಂತಯ್ಯ, ಡಾ.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಎಸ್.ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ .ಕೆವಿ.ನೈಟ್ರೋಸೋ-ಆರ್ಲವಣದಹೆಪಟೋಮಪ್ರೇರಿತಇಲಿಗಳಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಜಲೀಯಸಾರದಕ್ಯಾನ್ರ‍್ನವಿರೋಧಕಪರಿಣಾಮಗಳು.ಇಂಟರನ್ಯಾಷಿನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ರಿಸೆಂಟ್ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಇನ್ಸೈನ್ಸ್ಮತ್ತುಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಲ್ಯೂಮ್೯,ಇಶ್ಯು೧೨೦೧೩/ಪುಟ೧೦೦-೦೪.

೧೬.         ಕಾಸ್ಗೋಡ್ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಡಾ.ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾ.ಕಾಂತಯ್ಯ, ರತಿನಸಾಮಿಮುತ್ತುಸಾಮಿ, ಮಠದಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ. ಮಾನವಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ಇಪಿಥೀಲಿಯಲ್ (ಹಚ್.ಎ.ಇ) ಕೋಶನಾಟಿಜೊತೆಗೆಸಂಪರ್ಕವನ್ನುಸ್ಥಾಪಿಸಿಹಿಪ್ಟೋಕ್ಯಾಂಪಲ್ಅತಿಥೆಯಕೋಶಟ್ರೆöÊಮೆಥ್ಲಟಿಸ್ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಟಿ.ಎಮ್.ಟಿ) ಆದಲೆನಿನ್ಇಲಿಯಮಾದರಿಯಿಂದಸುಪ್ರಯೂಕ್ತದಂತಹರಳಿನಪದರದಅಸಹಜಅತಿಥೇಯಪಾಚಿನಾರುನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇಂಟರನ್ಯಾಷಿನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ರಿಸೆಂಟ್ಟ್ರೆಂಢ್ಸ್ಇನ್ಸೈನ್ಸ್ಮತ್ತುಟೆಕ್ನಾಲಜಿವಲ್ಯೂಮ್೯,ಇಶ್ಯು೨ಡಿಸೆಂಬರ್೨೦೧೩/ಪುಟ೨೭೫-೮೦.

೧೭.         ಡಾ.ಸುನAದಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಕಾಂತಯ್ಯ. ಡಾ.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಕೆಎಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನಕೊಬ್ಬುಅಧಿಕಕೊಲೆಸ್ಟಾçಲ್ಆಹಾರನೀಡಲಾದಇಲಿಗಳಿಗೆಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಸಾರದಹೈಪೊಲಿಪಿಡಮಿಕ್ಪರಿಣಾಮಗಳುಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಎವಲುಷನ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ಮತುಡೆಂಟಲ್ಸೈನ್ಸ್÷್ಸ೨೦೧೪, ವಲ್ಯೂಮ್೦೩, ಹಿಶ್ಯೂಫೆಬ್ರವರಿ೧೦, ೧೩೩೪-೩೮

೧೮.         ಜೆ.ಎನ್.ನಾಯ್ಡು, ಜಿ.ಎನ್.ಸ್ವಪ್ನ, ಅಮರ್ನಾಗೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ. ಅನಿತ. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ಓವರಿಡಿಸೀಸ್ನಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚಾದಇನ್ಸುಲಿನ್ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾಮತ್ತುಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಫ್ರೀರ‍್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ಮತ್ತುಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್೨೦೧೩,೩(೧):೧೭-೧೯.

೧೯.         ಡಾ. ಅಭಿಜಿತ್ಡಿ, ಡಾ.ನಂದಿನಿಎಂಡಿ, ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ.ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲ್ಯಾಬ್ನಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಸೀರಂಮತ್ತುಈಡಿಟಿಎಪ್ಲಾಸ್ಮಬಳಸಿದಾಗಆಗುವಬದಲಾವಣೆಗಳಅಧ್ಯಯನ.ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್ಅಂಡ್ಹೆಲ್ತ್ .೨೦೨೦;೬(೨):೪೬-೪೯

೨೦.         ಡಾ. ಅಭಿಜಿತ್ಡಿ, ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ.ಆಹಾರಸೇವನೆಯಮುನ್ನಹಾಗೂನಂತರದರಕ್ತದಕೊಬ್ಬಿನಅಂಶಗಳತುಲನಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನ.ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿರಿಸರ್ಚ್

೨೧.         ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶಪಾಟೀಲ್, ಡಾ.ಅಭಿಜಿತ್ಡಿ.ಆಹಾರಸೇವನೆಯಮುನ್ನಹಾಗೂನಂತರದರಕ್ತದಗ್ಲೂಕೋಸ್ಅಂಶಗಳಹಾಗೂಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಅಂಶದಸಂಬAಧಗಳಬಗೆಗಿನತುಲನಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನ.ಜರ್ನಲ್ಆಫ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸೈನ್ಸಸ್ಅಂಡ್ಹೆಲ್ತ್.

 

ಸಂಶೋಧನಾಅನುದಾನಗಳು:

ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್ಬಿಜಿ, ಡಾ.ಅಭಿಜಿತ್ಡಿ.ಸಕ್ಕರೆಕಾಯಿಲೆರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿಹಾಗೂಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲಿಆಹಾರಸೇವನೆಯಮುನ್ನಹಾಗೂನಂತರದರಕ್ತದಕೊಬ್ಬಿನಅಂಶಗಳತುಲನಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನ.೨೦೧೮ನೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿಆರೋಗ್ಯಗಳವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಸಂಶೋಧನಾಅನುದಾನ (ರೂ.೪,೪೩೦,೦೦೦/-) ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತನಡೆಯುತ್ತಿರುವಸಂಶೋಧನೆಗಳು

೧.            ಕೋವಿಡ್-೧೯ರಿಂದಸಾವಿಗೀಡಾದರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಟಲ್ಸ್, ತಾಪಮಾನಮತ್ತುಆಮ್ಲಜನಕಮಟ್ಟಇವುಗಳಬದಲಾವಣೆಯಅಧ್ಯಯನ. ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್.ಬಿ.ಜಿ.ಡಾಸ್ವಪ್ನ.ಜಿ.ಎನ್.

೨.            ಪ್ರಥಮಎಂಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಪರೀಕ್ಷೆಗಳಬಗ್ಗೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದೃಷ್ಠಿಕೋನದಕುರಿತಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಆಧಾರಿತಅಧ್ಯಯನಡಾ.ಸ್ವಪ್ನ.ಜಿ,ಎನ್. ಡಾ.ನಂದಿನಿ.ಎA.ಡಿ.ಡಾ.ಸುಮಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್.ಬಿ.ಜಿ.

 

.ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

 

 

.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

 

 

. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

 

. ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

 

.ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

 

.ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-08-2021 05:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080