ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಟೇಶನ್

 

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿ.ಜಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ವೈದ್ಯರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ Sanitary Napkin Disposal Automatic Burning Machine ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ Unique Hospital Identification Band ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ  Digital Library ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ Aluminium Partition and ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ Aluminium Partitionಗಳಿಗೆ Aluminium supporters ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ  Allied sciences ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Almeria and Tables ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 50 Cornisol ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Bar code printer ಖರೀದಿಸಿ ಆಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ NVR and DVR ಗಳಿಗೆ Hard disc ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಐ.ಸಿ.ಯು, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಎ.ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Cost per test ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯು.ಜಿ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ Sanitary Napkin disposal machine ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೇಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Air Conditioner ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ   ಎರಡು ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Chemicals, Reagent kits and Discಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಂಡ್ರಿ  ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Vacuum Blower Machineನನ್ನು  ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Laproscopic Bipolar forceps and cable ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 24 Tube Brushless Induction motor centrifuge ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ  Capacitor Panel ಅನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ  PART-A AND PART –B Preparation download ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಿ.ಪಿ.ಯು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Iron rack ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ  Air Purifier and Refrigerator ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರು- ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Electrical wiring and UPS Line ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Bed screen and ventilation blinds ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಕೋ ಪ್ರೇಡ್ಲೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ AQI ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರುಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  Clinical Research Centre ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರುಕೋಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj.Factor VIII ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Fire Extinguishers refillingಗಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ SNCUಗೆ Plastic Box ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್  ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ 6HP 4 Stage and control Panel ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj.Factor VIII ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ PICU General Toilet chamber line block ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ PVC Line Chamber  ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ. 

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಂಡ್ರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Ladder ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ NICU ಘಟಕದ 03 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ Digital Thermo Hygrometer Calibrated and Digital Thermometer ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 40 W SOLAR LED street light Lithium Ferro Phosphate battery ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್,ಹಾಸನ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Air purifier and Refrigerator ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ  ವಿಭಾಗದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಕೋ ಪ್ರೇಡ್ಲೀ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ AIQ  ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ NABH ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ Clinical Research Centre ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ  ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸ್ಮಾರಣಾರರ್ತಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ Electrical equipments ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ Plumber  Equipments  ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು SMS AAND WhatsApp ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯದ 16 Duct UGID ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯದ 16 Duct UGID ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2 ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು  ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ Water pump ಮೋಟರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು  ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 160 slice CT scan Installation  ವಿಭಾಗದ  Electrical work ಮಾಡಲು  ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 600 VA online ups and 1 KVA online UPS ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 600 VA online UPS and 1KVA online UPS ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಂ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2) ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ನ್ಯಾಯಾ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Body covering clothಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ Study Table and Chair ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗೆ 3 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 22 CC Camerasಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ zoom app ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Linen Storage Rack ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಹಿಮ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Binocular Microscope ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬಾಟ್ರಾನ್ ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬಾಟ್ರಾನ್ ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 08 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 08 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ BP Appraratus ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸನಾಂಭ ಧರ್ಮ ಛತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮರು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ Fire extinguishers ಗಳನ್ನು Re-filing ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ 3HB Motor ಖರೀದಿಸಲು ಮರು-ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ 22 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ Carpenter pieces works ಮಾಡಿಸಲು ಮರು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ Voice Guided System  ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ Audio System ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ Toner Cartridageನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ಘಟಕಕ್ಕೆ False Roofing ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ಘಟಕಕ್ಕೆ Electric working and Lighting ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗದ ಕಂಫ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ Antivirus ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಷಧ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಶಾಖೆ-02ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 2 ಅಲ್ಮೇರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 3 KVA ONLINE UPS ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 1 KVA ONLINE UPS ಖರೀದಿ ಮಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 24 tube capacity centrifuge ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ Electrical works ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ M.S. Grills Gate ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 04 Stainless steel closed troly ಯನ್ನು ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಲಾಂಡ್ರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 50 LPH RO, Water Purifier 100 Litres storage capacity, ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ID BANDS ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 50 ಚೇರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 50 ಟೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಷನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯಗೆ Statutory Auditor   ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು (2022-23, 2023-24, 2024-25) ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ACB Charging Mechanism ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ Fiber Doors, Baskets, Dustbin yellow color ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ Flush guns ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಂಡ್ರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್  ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ RVG (Radio Visiography) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಂಕರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್  ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ Voice Guided System ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯರ ವಸತಿನಿಲಯದ 2 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ indoor and outdoor ಗಳಿಗೆ ಪೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಲು  ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 3 ವಷ೵ದ   ಅವಧಿಗೆ Internal Auditorರವರನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೇತನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ Multi user tally softwareನ್ನು ಒಂದು ವಷ೵ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ 154  ಶೌಚಗೃಹಗಳಗೆ ಬಿಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಪನ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು Partition and electric works ಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ (NPS] ಕಟಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ  ಅವಧಿಗೆ ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 3 KVA ONLINE UPS ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 KVA UPS ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ electrical wiring ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 500A MCCB electrical panelಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ 22 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ Carpenter pieces works ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 3HB Motor ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ Skill labಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮರು-ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  Fingerprint Aadhar based Biometric devices -02 ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ  50 numbers Cheatle Forceps Jars,ಗಳನ್ನು  ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್  ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್  ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಥಿ‍್ ಗಳಿಗೆ  ID Card ಸರಾಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ Networking instrument ಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಗಾಗಿ ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, .ಇ.ಎನ್.ಟಿ.  ವಿಭಾಗದ Audiometer and BERA equipment ಗಳ consumables ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.-ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ ನೀಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ CPU ಅನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ  ಖರೀದಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ  03 Laptop  and 01 printer ಅನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ HB, HbA 1c  ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ External Quality Assurance (EQA) ಸೇವೆಗಳನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ರೋಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Non-ionic Contrast ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ MRI Contrast ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ABG Analyserನ ABG   ವಿಶ್ಲೇಷಕೆ (Internal Quality controls ) ಅಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  AB-ARK ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 03 tabs ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಟ್ ಗೆ ACB Charging Machine ನನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ Eye showerಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸನಾಂಬ  ಧರ್ಮಘತ್ರದಲ್ಲಿನ 06 ಬಂಕ್ ಕಾಟ್ ಗಳಿಗೆ 12 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ Medical Oxygen gas Cylinders and Nitrous oxide gas cylinders ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಯಲಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಎನ್ ಸಿಯು ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 50 ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟಾರ್ ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ  ವಸತಿಗೃಹದ 22 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಗೃಹದ 22 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 25 ಮಂಚಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 40 ಮಂಚಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೋಗಾಯಲಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ರೋಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ವಿಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗೆ C-ARM Lead Apron ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಆರ್‌ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Inj. Rabies immunoglobulin ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ  ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 500ಎ, MCCB  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Electrical  wiring ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ e-TDS returns of salary ತಯಾರಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ Networking point of Internet and Local software ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ICU, Pediatric dept, SNCU dept ಗಳಿಗೆ  ABG  ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು cost per test ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Glass jars and bottles ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Single door Refrigerator and Stabilizerನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸಂಪನ್ನು (Water tank) ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Turbosmart Turbidometri ನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ & ಇಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Elbow operated taps ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ENT and NQAS  ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ Medical Report ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆರಲ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಬಾಬಾಟ್ರಾನ್ 3ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘಟಕದ ಬಂಕರ್ ಗೆ  ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ MCCB Panel ಗಳಿಗೆ  ಕೋಟೇಶನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ  ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 03 KVA UPS ನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾರ್ಟೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ Project ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 2xred Taq master Mix chemical, ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 14 ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ನು  ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 50 ಸ್ಟೇಡಿ ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 50 ಸ್ಟೇಡಿ ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ MRU ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Fire Extinguisherನ  ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಮ್ಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ  ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ 06 ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ  stabilized H202 solution, ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ Chemicals Peels and Patch test kit ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಓಪಿಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಎಮ್.ಆರ್.ಯು. ಘಟಕಕ್ಕೆ 30 KVA Online UPS ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊಠಡಿಗಳ 01, 02, 03, ಮತ್ತು 04  ಹೊರ ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ 02 ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರೀಲ್ಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Injections ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರೆತ್ತುವ 3HB MOTOR ಮೋಟಾರ್ ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಎಲೆಕ್ರ್ಟಿಕಲ್  ರೂಮ್ ಗಳು, ಜನರೇಟರ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ಗಳಿಗೆ Fire Extinguisher ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು. ವಿಭಾಗದ ಉಪಯೊಗಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ  ಡೆಮೋ ಕೊಠಡಿ -115 ಗೆ  Raising water line GI 2 inch pipe leakage , ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  Stethoscope, Apron, Emergency light, B.P Monitor, ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್.ಆರ್.ಯು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ 05 ಅಲ್ಮೇರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರಕ್ಕೆ Laparoscopic Accessories ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ  ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Auto Clave Binsಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು  ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹೆಚ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ 30 CC CAMERA, ಗಳಿಗೆ Wiring and pipping ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Special stain kits ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * AB-ARK ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 04 ಟ್ಯಾಬ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಡ್ರಾಫ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕಿವಿ.ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ರಕ್ತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 500 ಎ, ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 01 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ Steel weighing machine ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಇ.ಯು.ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ಮತ್ತು 122ಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ oxygen BPC flowmeter with humudified bottle connected din BPC probe, ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ injection human albumin 20% ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Chemical peels and Patch test kit ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ sctub suits ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ stabilized H202 solution, ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ  ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎ. 13 ಜಿ. 1102 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Computer Assisted Learning (CAL) for animal experiments software ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಸಿ.-ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Apron, Emergency Light, B.P Monitor, Mask, Gloves ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ರೇಕಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ Iris ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು 3 ವೈಫೈ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ABG ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ  ABG Sensor cassette and ABG solution pack ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Trolly drap ಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 * ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 Ltr commercial RO Plant, ಹಾಗೂ 100 ltr SS tank  ಅನ್ನು ಕೋಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳನ್ನು ಎ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Anti Rabies clinic ವಿಭಾಗಕ್ಕೆInj.Anti Rabies immunoglobulin IP ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವರೂಮಿನ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಫೀಡ್ ನ್ನು  300 MBPS ಗಳಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  steel almerha locker and Racks for medicine storage ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 3 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಯುಪಿ.ಎಸ್ ಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Computer Assisted Learning  (CAL) for animal experiments software  ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ  Citric acid   ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ   Inj. Anti Snake Venom ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj. IV. Sodium Chloride 0.9%w/v ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ MRI Contrast ಔಷಧವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು ನಲ್ಲಿರುವ 05 MASIMO RAD PULSE OXIMETER OF PROBE ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * Medical Instruments ಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟೇ ಶನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಇ.ಎನ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗದ ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗಿಗಳ Mucormycosis ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ  Medical equipment ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * 40 NO ELBLOW operated tabsಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ.

 * ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮಿಕೊಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉದ್ಧರಣ, ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ

 * NABH ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಧರಣ

 * X2 ತೊಳೆಯುವ ದ್ರಾವಣ 100 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು XI ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾವಣ 100ml ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25.08.2021

 * CISCO Webex ID ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿನ ಕೊಟೇಶನ್

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಹಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Inj. Albumin solution ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 NICU AND ICU  ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Layrngoscope and digitial thermometer ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಷನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * ಕೋವಿಡ್ -19 ವಾರ್ ರೂಂಗೆ TV stand and Microphone Adopter ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 * OBG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ 15 ರೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟೇಷನ್

 *  ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯಾವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 * ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-05-2023 10:06 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080